Ταυτότητα


Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΑΡΑ­ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», συστήθηκε από το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Στέγη Παιδιού Κοζάνης «ο Άγιος Στυλιανός» με την συμβολαιογραφική πράξη αρ. 3164/3.9.81, πού συντάχθηκε στη συμβολαιογράφο Κοζάνης Ελένη Λ. Καλαμαρά, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
Το ίδρυμα εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης.
Σκοπός του ιδρύματος είναι ή παροχή της δυνατότητας πραγματοποίησης θερινών διακοπών, σε παραθαλάσσιο χώρο, σε παιδιά, νέους και νέες, ηλικίας από δέκα έως είκοσι χρό­νων.
Περιουσία του ιδρύματος αποτελούν το κτήμα πού διαθέτει σ’ αυτό το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Στέγη Παιδιού Κοζάνης ό Άγιός Στυλιανός», έχει έκταση δέκα τριών (13) στρεμμάτων και βρίσκεται στην παραλία Πτελεού Μαγνησίας
Πόροι τού ιδρύματος είναι οι πόροι που διαθέτει σ΄ αυτό ό ιδρυτής, τα εισοδήματα πού προέρχονται από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων, διάφορες χρηματικές επιχορηγήσεις, καθώς και οι δωρεές, κληρο­νομιές ή κληροδοσίες πού αφήνονται σ’ αυτό από οποιοιδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Το ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό: Συμβούλιο πού διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Σωματείου Στέγη Παιδιού Κοζάνης «ο Άγιος Στυλιανός»
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα πού αφορά στη διοίκηση και λειτουργία τού ιδρύματος, καθορίζει το πρόγραμμα της κατασκηνωτικής περιό­δου και καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό τού ιδρύματος.
Το ίδρυμα υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους, πού ασκούνται από τα αρμόδια Υπουργεία και Όργανα αυτών.

Η ιδρυτική πράξη του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΡΑ­ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», βρίσκεται δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 24 τεύχος Α΄ 26-3-1982 Προεδρικό Διάταγμα 144
Για να το κατεβάσετε κάντε κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο